Projekat Upoznaj Srbiju podrzan je od straneŽelite da vas obaveštavamo o manifestacijama u vašem okruženju? Prijavite se na našu mailing listu


*Ovu opciju uvek možete deaktivirati slanjem mejla na
office@global-it-solutions.org
Smart Office

Anketa
Kako ste saznali za portal Upoznaj Srbiju?

Preko prijatelja
Putem društvenih mreža ( facebook, twitter )
Preko pretraživača ( Google, Yahoo, Bing)
Preko foruma ( Elitesecurity, Burek, Krstarica...)
Slučajno sam naleteo/la na link
Nešto drugoKalendar događaja
Wild Serbia

Korisnici na mreži

Nema korisnika na mreži

Ub

Lična karta
Lokacija
Severozapadna Srbija
Broj stanovnika
6 018
Osnovna delatnost
Poljoprivreda, Privreda
Poštanski broj
14210
SajtOpis

Ub je gradsko naselje u opštini Ub u Kolubarskom okrugu. Područ­je Uba je u rav­ni­čar­skom i bre­žulj­ka­stom te­re­nu u gor­njem to­ku re­ka Tam­na­ve, Uba i Ko­lu­ba­re. Pre­ci­zni­je, u se­ve­ro­za­pad­nom de­lu cen­tral­ne Sr­bi­je iz­me­đu re­ke Sa­ve i Ko­lu­ba­re, u plod­noj tam­nav­skoj rav­ni­ci na­la­zi se atar op­šti­ne Ub. Gra­ni­či se sa op­šti­na­ma Obre­no­vac, Laj­ko­vac, Va­lje­vo, Ko­ce­lje­vo i Vla­di­mir­ci. Pod­ruč­je op­šti­ne za­hva­ta te­ri­to­ri­ju od 456,7 km kva­drat­nih ili 0,81% te­ri­to­ri­je Sr­bi­je, gde u 38 na­se­lja ži­vi 33.999 sta­nov­ni­ka ili 0,63% sta­nov­ni­ka Sr­bi­je. Sta­nov­ni­štvo ži­vi u 38 na­se­lja od ko­jih su 37 se­la i grad Ub. Uku­pan broj do­ma­ćin­sta­va je 10.399. Pro­seč­na ve­li­či­na po­se­da iz­no­si 3,4 ha po do­ma­ćin­stvu. Na pod­ruč­ju op­šti­ne po­sto­je 36 se­o­skih ka­ta­star­skih op­šti­na i jed­na grad­ska ka­ta­star­ska op­šti­na. Pod­ruč­je je po­ve­za­no va­žnim sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma sa okru­že­njem i Be­o­gra­dom, a usko­ro će pro­ći i auto­put Be­o­grad–Ju­žni Ja­dran. Bli­zi­na glav­nog gra­da i iz­gra­đe­na put­na in­fra­struk­tu­ra i nje­no osa­vre­me­nja­va­nje su bi­tan fak­tor ukup­nog eko­nom­skog raz­vo­ja. Bo­ga­ti kul­tur­no-isto­rij­ski sa­dr­ža­ji, ma­na­sti­ri, cr­kve i spo­me­ni­ci, tran­zit­ni pu­te­vi i šum­sko-lov­ni po­ten­ci­ja­li omo­gu­ća­va­ju raz­voj agro­e­ko­tu­ri­zma. Do­ho­dak po sta­nov­ni­ku iz­no­si 52% od pro­seč­nog do­hot­ka Sr­bi­je. Do­ho­dak iz po­ljo­pri­vre­de je oko 46%, in­du­stri­je 25%, tr­go­vi­ne 16% i osta­lih de­lat­no­sti 13%.

Istorijat

Prve ljudske zajednice formirane na području današnje opštine Ub, prema istorijskim tragovima i tragovima ljudske civilizacije koji su otkriveni u današnjim naseljima Trlić, Kalinovac, Brgule i drugim, potiču još iz vremena Vinčanske kulture, dakle u periodu oko 5.000 godina pre nove ere. U naselju Čučuge i danas postoje tragovi iz bronzanog doba. Teritorija opštine Ub naseljena je od davnih vremena. Prvi pomen hidronima "Tamnava" daje antički pisac Jordanes, nazivajući je Flumen niger, što je u kasnijoj slovenskoj translaciji proizišlo u Tamnava – crna reka. Najstariji poznati zapis u kome se pominje Ub jeste Ugovor u Tati iz maja 1426. godine, sklopljen između ugarskog kralja Žigmunda i despota Stefana Lazarevića. Po pisanim tragovima mesto Ub je smešteno između sela Gunjevac i Sovljak, a najrealnija je legenda o postanku imena ovog mesta, ona koja govori da sama reč "UB" znači "mesto", od latinske reči "urb". Prema staroslovenskim legendama, mesto je nastalo u vreme vladavine kneza Kocelja, a ime je dobilo po njegovom bratu Slavoljubu. Vremenom je od celog imena ostalo samo ”Ub”. Od kulturno istorijskih spomenika svakako je najznačajniji crkva - manastir u selu Dokmir koji potiče iz XV veka. Preciznija istraživanja ukazuju da je manastir obnovljen 1415. godine, tako da se smatra da manastir potiče iz ranijeg perioda. Sestrinstvo manastira čine monahinje manastira Žitomislić, koje su pobegle od ratnih strahota. Danas, opština Ub nalazi se na 44°27′13" severne geografske širine i 20°04′16" istočne geografske dužine i zauzima 456 km² severozapadne Srbije na nadmorskoj visini od 162 metra. Druga je po veličini opština u Kolubarskom regionu, kome administrativno pripada. Pod velikim uticajem je makroregionalnog centra Beograd, od čijeg centra je udaljena 50 km, a od teritorije Grada oko 7 km. Teritorija opštine Ub graniči se sa opštinama Vladimirci i Obrenovac na severu i severoistoku, opštinom Lajkovac, na istoku i jugoistoku, opštinom Valjevo na jugu i jugozapadu, i opštinom Koceljeva na zapadu.

Privreda

Kada su u pitanju privredne delatnosti u Ubskoj opštini, onda su dve verovtna najzačajnije poljoprivreda i rudarstvo. Poljoprivrednog stanovništva po popisu 2002. godine bilo je 11.646 ili 36,3%, od čega je aktivnog bilo 7.628, a individualnih poljoprivrednika bilo je 7.428, a izdržavanog poljoprivrednog 4.018 lica. Na nivou Okruga, bilo je 48.870 poljoprivrednika, od čega 34.612 aktivnih i 14.228 izdržavanih lica. Prema postojećim podacima, strukturu poljoprivredne proizvodnje karakteriše izuzetna raznolikost, sa prisustvom svih vidova proizvodnje, najvećim delom za potrebe samog domaćinstva. Dominiraju sitni, nespecijalizovani poljoprivredni proizvođači bez jasne poslovne i tržišne orijentacije. Najveći broj poljoprivrednih domaćinstava NIJE registrovan. Zaključno sa 31. aprilom 2007. godini u opštini su bila registrovana 3.088 poljoprivredna gazdinstva (10 kao preduzeće) ili 29,79% od ukupnog broja domaćinstava. Rezultat ovakve proizvodne strukture i slabe uređenosti su niski i neredovni prihodi uz odsustvo ozbiljnog planiranja, razvoja i većih investicija. Obradivo poljoprivredno zemljište obuhvata 32.955,18 ha ili 72,16% i odlikuje se relativno visokom prosečnom zastupljenošću oraničnih površina, tako da na njive i vrtove otpada 29.470,05 ha ili 89,42% obradivih površina. To ukazuje da je najzastupljenija delatnost u opštini Ub ipak gajenje žitarica (kukuruz, pšenica). Voćnjaci i vinogradi su na površini od 1.953,55 ha ili 4,65%. Livade se nalaze na površini od 1.953,55 ha ili 5,93%. Eksploatacija uglja može i mora znatnije da doprineti razvoju opštine Ub. Planom razvoja površinskih kopova planirano je u istočnom delu Kolubarskog lignitskog basena, u cilju površinske ekploatacije uglja, otvaranje kopova "Polje C" i "Polje E". U zapadnom delu Kolubarskog lignitskog basena predviđeno je otvaranje novih površinskih kopova "Veliki Crljeni", nakon zatvaranja kopa "Tamnava - istočno polje" i polje "Radljevo", a u peridu posle 2020. godine i iscrpljivanja površinskog kopa "Tamnava - zapadno polje". Sve ovo odvijaće se u skladu da potrebama snabdevanja termoelektrana "Nikola Tesla A i B", "Kolubara A" i TE "Kolubara B". Za opštinu Ub posebno je važno pravednije razrešenje pitanja prirodne rente, posebno sa aspekta ekoloških posledica eksploatacije uglja. Pored poljoprivrede i rudarstva, veliki značaj ima i građevinarstvo, koje ima dugu tradiciju, a i kvalitetne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala koje postoje na teritoriji opštine kao što su kamen, kvarc i bela glina.

Kultura

Mreža objekata kulture je relativno razvijena i postoji 11 punktova u naseljima različitih nivoa, međutim njihova iskorišćenost i upotrebljivost je veoma različita, a uglavnom je nedovoljna. Kulturna zbivanja u ubskoj opštini neposredno se odvijaju preko JP Kulturno-sportski centar Ub, čije su osnovne delatnosti : izdavačka delatnost, organizovanje kulturnih događaja u okviru Doma kulture, kao i u likovnoj galeriji Sveti Luka.

Turizam

U 2007 godini prosečan broj noćenja domaćih turista iznosio je 2.7, a stranih 2.1 mesečno. Kao turistički značajne poteze, pored prirodnih i privrednih potencijala, svakako treba izdvojiti i one koji, uz izvesna ulaganja na podizanju standarda korišćenja, takođe mogu postati novi element atraktivnosti i prepoznatljivosti na regionalnom nivou. Tu se izdvaja izvestan broj nepokretnih kulturnih dobara poput Dokmirske crkve, crkve Rođenja Presvete Bogorodice i crkve Vaznesenja, arheološkog nalazišta Ilića brdo kod sela Čučuge, spomenika kralju Petru I na Ubu, ali i niz objekata u gradskim celinama koji su od važnosti kao spomenici nasleđa gradske arhitekture.


Komentari (0)