Tag Archives: Dimitrovgrad

Petrlaška pećina – Dimtrovgrad

Petrlaška pećina je u stvari sistem pećina na južnom obodu kraškog Odorovačkog polja, u rejonu Zabrđa. Udaljena je od grada oko 12 km severno, put je 10 km asfaltni i 2 km zemljani.

Petrlaška pećina

Odorovačko polje je najveće kraško polje Istočne i Jugoistočne Srbije. Dugačko je 7 km, a široko oko 4,5 km. To je prostrano i relativno ravno polje koje uokviruju niži krečnjački grebeni i Vidlič. Nagnuto je u pravcu jugozapada i juga. Dnom polja otiče ponornica – Odorovačka reka. Najniži deo polja ograničen je kraškom površi na kojoj ima tipičnih kraških oblika, a naročito prostranih vrtača i uvala. Ta se kraška površ proteže u pravcu zapada kao dugačka skaršćena dolina Tepoš, koja nakon desetak km izbija u Pirotsku kotlinu. Njome je najverovatnije oticalo neogeno jezero Odorovačkog polja. Pravac toka vode iz polja održao se do danas. Vode Odorovačkog polja i danas izbijaju u dolini Nišave.

Petrlaška pećina

Na južnom obodu Odorovačkog polja ima podzemnih kraških oblika, koji su stvarani za vreme jezerske faze krajem pliocena. Među tim oblicima najpoznatija i najznačajnija je Petrlaška pećina. To je biser prirode, sa bogatim pećinskim nakitom, nažalost nedovoljno proučen i nedovoljno iskorišćen. Uz manja ulaganja može postati stecište ljubitelja speleologije i prirodnih lepota. U blizini se nalaze Smilovska jezera (oko 2 km), kao i manastiri Sveta Petka i Sveti Kirik i Julita.

 Posetite neku od manifestacija u Dimitrovgradu.

Pogledajte i fotogaleriju Smilovskih jezera, fotogaleriju Poganovskog manastira, fotogaleriju Kanjona reke Jerme.

Izvor: Turistička organizacija Dimitrovgrada

The cave of Petrlas – Dimitrovgrad

The Cave of Petrlas is actually a system of caves on the southern edge of the karst field of Odorovce, in the region of Zabrdje. It is about 12 km north from the town, and 10 km of the road are covered with asphalt, whereas the remaining 2 km are covered with soil.

The cave of Petrlas

The karst field of Odorovce is the largest karst field in eastern and south-eastern Serbia . It is 7 km long, and about 4.5 km wide. It is a spacious and relatively flat field which is circled by lower limestone ranges and Vidlic. The field leans towards the south and south-west. The Odorovacka Reka river, which is a lost river, flows off by the bottom of the field. Part of the field is bounded by a karst surface where typical karst forms can be found, especially spacious depressions and valleys. That karst surface extends to the west as a long karst valley Tepos, which continues as the ravine of Pirot after 10 km. The neogenic lake of the field of Odorovce probably flew off by the valley. The water course through the field has been maintained ever since. The waters of the field of Odorovce emerge in the valley of the Nisava river even today.

The cave of Petrlas

On the southern edge of the field of Odorovce there are some underground karst forms, which had been created during the lake phase towards the end of the Pleistocene. Among these forms, the most famous and the most important one is the Cave of Petrlas . It is a pearl of nature, rich in cave jewellery, but, unfortunately, it has not been sufficiently explored and exploatated. With minimal investment, this site could become a meeting place of speleology and natural beauties devotees, The lakes of Smilovci, as well as the monasteries of Sveta Petka and Sveti Kirik i Julita are situated near the cave (about 2 km away).

Source: http://www.todimitrovgrad.org.rs

Poganovski manastir

Manastir sv. Jovana Bogoslova, u narodu poznatiji kao Poganovski manastir, smešten je u prelepoj dolini reke Jerme, kod sela Poganovo, između Odorovačkog i Vlaškog ždrela. Zbog izuzetne lepote već vekovima je predmet interesovanja ne samo vernika, već i mnogih ljubitelja kulturno-istorijskih spomenika, ljubitelja prirode i izletnika sa naših prostora i šire. Udaljen je desetak kilometara od auto-puta Niš – Sofija, uz dolinu reke Jerme, putem koji je pre četrdesetak godina zamenio trasu nekadašnje uskotračne železnice.

Manastir Poganovski

Izgrađen je krajem XIV, a oslikan krajem XV veka. Zahvaljujući svom nepristupačnom položaju (sve do 1927. godine klanci Jerme su bili potpuno neprolazni) ostao je kroz vekove relativno neoštećen od ruku raznih osvajača. Pre tridesetak godina izvršena je sveobuhvatna rekonstrukcija i restauracija.

Donji deo hrama je građen od netesanog kamena, zalivenog velikim količinama maltera i ukrašen nizovima crvenih opeka. Gornji deo hrama je od obrađenih blokova sige s plitkim reljefom. Krov je do restauracije bio pokriven ćeramidom, a posle je pokriven limom.

Manastirska crkva je, pored jednobrodnog naosa sa kupolom, sagrađena po šemi razvijenog krsta – oltar i dve bočne apside-pevnice. Parter služi kao unutrašnji narteks, prvi sprat predstavlja isihastičku molčalnicu a najviši sprat zvonaru i osmatračnicu. Spoljna priprata nije organski deo hrama – pridodata je tek krajem XIX veka.

Poganovski manastir

Unutrašnjost crkve je oslikana 1499. godine sa bogatim tematskim programom (Veliki praznici, Učenja svetih otaca, prizori iz Bogorodičinog života, Hristovo stradanje, likovi srpskih svetitelja, balkanskih anahoreta, apostola i dr.). Slikarstvo Poganova smatra se vrhuncem u stvaralaštvu kastorijanskih zografa druge polovine XV veka. U svetskim krugovima vizantologa i poznavalaca umetnosti Poganovski manastir se je proslavio i preko ikona. Iz Poganova je poznata dvostrana ikona sa Čudom u Latomskom manastiru i likovima Bogorodice i sv. Jovana Bogoslova, iz druge polovine XIV veka (sada u Sofiji) i ikona sa poprsjem mrtvog Isusa Hrista s kraja XV veka (Beograd).

Manastir Sveti Jovan Bogoslov je pod zaštitom države od 1949. godine, a nalazi se i na listi svetske kulturne baštine od 1979. godine, kao kulturno dobro od posebnog značaja.

Pogledajte galeriju fotografija Poganovskog manastira.

Izvor: http://www.todimitrovgrad.org.rs

The canyon of the river Jerma

The canyon of the river Jerma
Photo by Milan Todorović

The river Jerma (Sukovska reka) is the left tributary of the river Nisava, and its length is 72 km. It has its headwaters east of Vlasinsko lake, where the river Vucja Reka presents its source branch. After 17 km it enters the region Znepolje in Bulgaria (the river is also known as the river Trnska reka). Then it flows across Bulgarian territory for 27 km, and it enters Serbia again near the village Petacinci in the municipality of Dimitrovgrad , where it flows mainly northwards for about 28 km, until it empties into the river Nisava near the village Sukovo (11 km away from Dimitrovgrad).

The map of the river Jerma

The gorge of the river Jerma had been formed during the Tertiary period, after the regression of the Senon Sea (about 65 million years ago), and complex and long-lasting changes of the initial paleorelief. The forming of the today appearance happened in the Plicene and Pleistocene phase as a result of the combined effect of tectonic activities, water erosion, denudation and karst processes. That is when the river Jerma was formed.

The canyn of the river Jerma

In the region of Derekul, the riverbed of the river Jerma is wide in the extensions, and very narrow in the gorge. The water flows through the gorge with a roaring sound, it makes its way near huge blocks, or throws down them, whirls and foams. In the wider part of the riverbed, the depth of clear water amounts to several dozen centimeters, and about two metres in the gorge during the summer. The water level is considerably higher during the winter when snow melts. Flowing through Mount Greben (1337 m) and Vlaska Mountain (1442 m), the river Jerma builds two huge ravines which are commonly known as Odorovsko and Vlasko zdrelo (gorge), and whose sides are 300-400 m high and 10-30 m wide. The ravines had been completely impassable until 1927. A narrow-gage railway route was built at that time (for the needs of the coalmine ‘Rakita’). The mine was closed during the 60s of the previous century, and an asphalt road replaced the route during the 70s.

The canyn of the river Jerma

A narrow-gage railway route was built at that time (for the needs of the coalmine ‘Rakita’). The mine was closed during the 60s of the previous century, and an asphalt road replaced the route during the 70s.

View gallery of the canyon of the river Jerma.

Source: http://www.todimitrovgrad.org.rs

Kanjon reke Jerme

Kanjon reke Jerme
Autor fotografije Milan Todorović

Reka Jerma (Sukovska reka) je leva pritoka Nišave ukupne dužine 72 km. Izvire istočno od Vlasinskog jezera, gde njen izvorišni krak čini Vučja reka. Posle 17 km ona prelazi u predeo Znepolje u Bugarskoj (poznata i pod pod nazivom Trnska reka), pa preko bugarske teritorije teče 27 km, zatim se vraća u Srbiju kod sela Petačinci u dimitrovgradskoj opštini i teče uglavnom prema severu oko 28 km sve do uliva u Nišavu kod sela Sukova (11 km od Dimitrovgrada).

kanjon reke Jerme - mapa

Klisura reke Jerme nastala je tokom tercijera posle regresije senonskog mora (pre oko 65 miliona godina) i složenih dugotrajnih promena inicijalnog paleoreljefa. Formiranje današnje vizure odigralo se je u poslejezerskoj, pliocensko-pleistocenskoj fazi kao posledica kombinovanog dejstva tektonskih aktivnosti, vodene erozije, denudacije i kraških procesa. Tada je nastala i reka Jerma.

klisura Jerme

U rejonu Derekula korito Jerme je u proširenjima široko, a u klisuri vrlo usko. Voda kroz klisuru teče uz jaku huku, probija se pored ogromnih blokova ili se sa njih stropoštava, kovitla i peni. U širem delu korita dubina bistre vode leti iznosi nekoliko desetina santimetara, a u klisuri mestimično oko dva metra. U vreme topljenja snega i jakih kiša vodostaj je znatno viši. Probijajući se kroz Greben planinu (1337 m) i Vlašku planinu (1442 m), Jerma gradi dva gorostasna klanca koje meštani nazivaju Odorovsko i Vlaško ždrelo, sa stranama visokim 300-400 m i širinom 10-30 m. Klanci su sve do 1927. godine bili potpuno neprolazni. Tada je za potrebe rudnika kamenog uglja „Rakita” kroz klisuru probijena trasa železnice uskog koloseka. Rudnik je zatvoren šezdesetih godina prošlog veka, a sedamdesetih je umesto pruge napravljen asfaltni put.

klisura reke Jerme

Izgradnjom puta naglo je porastao broj posetilaca ljubitelja divlje lepote reke Jerme, zatim Poganovskog manastira, smeštenog pored same reke, kao i posetilaca obližnjeg banjskog lečilišta još iz rimskog perioda Zvonačke banje (opština Babušnica), sa termalnom i radioaktivnom vodom 28° C.

Pogledajte galeriju fotografija kanjona reke Jerme.

 

Izvor: http://www.todimitrovgrad.org.rs

The Lakes of Smilovci – Dimitrovgrad

Read this article in Serbian

THE LAKES OF SMILOVCI
The Lakes of Smilovci

The lakes Savat I and Savat II are artificial accumulations made in the region of Zabrdje in the Odorovsko-Smilovska karst gorge (about 700 m above sea level) near the village Smilovci; therefore they are known as the lakes of Smilovci. They are about 12 km away from Dimitrovgrad to the north, and an asphalt road leads to them. They belong to the Collective farm ‘Stocar’ in Dimitrovgrad. They were made in 1979, that is, in 1985 due to land reclamation of the aforementioned karst field, that is dreinage in the spring and irrigation in the summer and autumn. The surface of Savat I is about 5.3 hectares, with accumulation of 83,000 m 3 of water, and the biggest depth of 6 m, and the surface of Savat II is about 22 hectares, with accumulation of 420,000 m 3 of water and the biggest depth of 6.

The Lakes of Smilovci
The Lake of Smilovci

Since the lakes have never been used for the initial purpose, they have been stocked with fish during a certain period of time and given to the Union of sport fishermen ‘Nisava’ in Dimitrovgrad. The lakes appeared to be ideal for fish growing and sport fishing, and that is the reason why for years they have been the favourite destination of numerous sport fishermen from Dimitrovgrad, Pirot, Nis , and other towns. The lakes are rich in carp, stuka, catfish, robin, bodorka, American catfish, and other fishes. The annual capacity is production and fishing of 30 – 50 tonnes of fish. There is a service for fishing control, and only the fishermen who possess the annual or daily license are allowed to fish in those lakes.

The Lakes of Smilovci near Dimitrovgrad
The Lakes of Smilovci near Dimitrovgrad

The area around the lake is good for marking of pedestrian, trim, riding and cycling tracks, as well as for the building of a camp site, bungalows, and restaurants. Near the lakes, there is a famous natural rarity, the Cave of Petrlas (about 2 km), as well as the monasteries St. Petka and St.St Kirik and Julita.

 

The Lakes of Smilovci gallery

 

Source: http://www.todimitrovgrad.org.rs

Dimitrovgrad – Smilovska jezera

Pročitajte ovaj članak na Engleskom

Smilovska jezera
Smilovska jezera

Jezera Savat I i Savat II su veštačke akumulacije napravljene u rejonu Zabrđa, u kraškoj Odorovačko-smilovskoj kotlini (na oko 700 m nadmorske visine) u blizini sela Smilovci, pa su poznatija kao Smilovska jezera. Od Dimitrovgrada su udaljena oko 12 km severno i do njih vodi asfaltni put. Vlasništvo su Zemljoradničke zadruge „Stočar” iz Dimitrovgrada. Napravljena su 1979., odnosno 1985. godine u cilju melioracije pomenutog kraškog polja, odnosno odvodnjavanja u proleće i navodnjavanja u leto i jesen. Površina Savata I je oko 5,3 ha, sa akumulacijom od 83.000 m 3 vode i najvećom dubinom od 6 m, a površina Savata II je oko 22 ha, sa akumulacijom od 420.000 m 3 vode i najvećom dubinom od 6 m.

Smilovsko jezero
Smilovsko jezero

Pošto nikad nisu u potpunosti stavljena u svoju osnovnu funkciju, jezera su vremenom poribljena i stavljena na gazdovanje Udruženju sportskih ribolovaca „Nišava” iz Dimitrovgrada. Pokazala su se kao idealna za uzgoj ribe i sportski ribolov, pa su zadnjih godina omiljena destinacija mnogih sportskih ribolovaca iz Dimitrovgrada, Pirota, Niša i drugih mesta. Jezera su bogata šaranom, štukom, somom, crvenperkom, bodorkom, američkim somićem, karašem i drugom ribom. Godišnji kapacitet je proizvodnja i izlovljavanje 30 – 50 tona ribe. Imaju ribočuvarsku službu, a može se pecati godišnjom ili dnevnom dozvolom koje važe samo za ta jezera.

Smilovsko jezero u okolini Dimitrovgrada
Smilovsko jezero u okolini Dimitrovgrada

Teren oko jezera pogodan je za trasiranje pešačkih, trim, jahaćih i biciklističkih staza, kao i za izgradnju kamp-naselja, bungalova i restorana. U blizini se nalazi čuvena prirodna retkost Petrlaška pećina (oko 2 km), kao i manastiri Sveta Petka i Sveti Kirik i Julita.

Galerija slika Smilovskih jezera

 

Izvor: http://www.todimitrovgrad.org.rs

Enhanced by Zemanta